Awa Pharma Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelési tájékoztató 

 1. Bevezető

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Awa Pharma Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő) által végzett tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelések céljairól, jogalapjairól, időtartamairól és egyéb körülményeiről. Az Adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek („Általános adatvédelmi rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, továbbá az egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli az Érintett személyes adatait.

 1. Adatkezelő és elérhetőségei

2.1. Adatkezelő neve: Awa Pharma Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye és postacíme: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.

Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzékszáma: 13-09-214545

E-mail címe: hello@trisensive.hu

Telefonszáma: 06 30 582 2032

Honlap: https://trisensive.hu/

 1. Érintettek adatainak kezelése

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 3. fejezetének egyes pontjai tartalmazzák az Adatkezelő
tevékenységéhez kapcsoló adatkezeléseit: 

3.1. Az Adatkezelő által működtetett trisensive.hu internetes oldal működtetésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: Az Adatkezelő által működtetett trisensive.hu internetes oldalon az adatkezelő által forgalmazott termékek megvásárlása, illetve a leadott rendelések Adatkezelő által történő teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: Az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés  teljesítése (szerződés létrehozása) céljából.

Érintettek: A trisensive.hu internetes oldalon az Adatkezelő által forgalmazott terméket megrendelő személy

Kezelt adatok köre

 • név;
 • email cím;
 • szállítási, számlázási cím;
 • fizetési mód és ahhoz kapcsolódó adatok

Adatkezelés időtartama: Számviteli törvényben meghatározott számviteli bizonylatok esetében 8 év. Nem számviteli bizonylatnak minősülő dokumentum esetén a szerződés megszűnésétől számított általános elévülési idő, 5 év.

3.1. Hírlevelek küldése

Adatkezelés célja: címzett (feliratkozott érintett) rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő termékeiről, legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés

Adatkezelés jogalapja: Az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló a 2008. évi XLVIII. törvény 6.§ (1) bekezdése

.

Érintettek: Az Adatkezelő hírlevelének küldésére feliratkozó természete személyek 

Kezelt adatok köre

 • név;
 • email cím;

Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonását követően az általános elévülési idő, 5 év.

IV. Érintettek jogai
 
 1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintettnek a személyes adatait kezeli-e és amennyiben igen, úgy a kezelt személyes adatok másolatát és az alábbi információkat bocsátja az Érintett rendelkezésére:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani. 

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. 

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

 1. Helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat. 

Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a helyesbíteni kért személyes adatok pontos megjelölését kérheti.

 1. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kezdeményezni: 

(a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte; 

(b) az Érintett visszavonja a hozzájárulását, feltéve, hogy az Adatkezelő által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

(c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

(d) az Érintett személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte; vagy 

(e) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre előírt kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat az Adatkezelőnek törölnie kell. 

Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. 

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges: 

(a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához; 

(b) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez; 

(c) közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához; 

(d) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához; 

(e) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés; 

(f) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a törölni kért adatok pontos megjelölését kérheti.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • érintett álláspontja szerint adatai nem pontosak;
 • érintett álláspontja szerint az Adatkezelő jogellenesen kezelte személyes adatait, de az érintett ellenzi a személyes adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek nincs szükséges a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igénye érvényesítése, előterjesztése, vagy védelme miatt;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja. 

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását kérheti.

5. Adathordozhatóságához való jog

Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a szerződéses jogalapon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. 

Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását kérheti.

 1. Jogorvoslati jog

 Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll az Adatkezelő felé, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Honlap: http://naih.hu

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36-1-391-1400; 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Az Érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat az Adatkezelő ellen. 

 1. Egyéb rendelkezések 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti. Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek bizonyítottan nem áll módjában az Érintettet azonosítani, az Adatkezelő az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, illetve az érintett személyes adatai alapján profilalkotást. 

 1. A személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait az alábbi harmadik személyek részére továbbítja

 • iLogistic Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Verebély László utca 2.cégjegyzékszám: Cg.13-09-185133) szállítási szolgáltatásokat nyújt az Adatkezelő részére;
 • ELIN.hu Kft. (székhely: 9024 Győr, Déry T. utca 11. 2. em. 4.; cégjegyzékszám: 08-09-016359) tárhelyszolgáltatási feladatokat lát el az Adatkezelő részére;
 • CIB Bank Zrt, aki fizetési szolgáltatásokat teljesít az Adatkezelő részére;

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • iLogistic Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Verebély László utca 2.cégjegyzékszám: Cg.13-09-185133) szállítási szolgáltatásokat nyújt az Adatkezelő részére;
 • RACKFOREST ZRT. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.; cégjegyzékszám: 01-10-142004) tárhelyszolgáltatási feladatokat lát el az Adatkezelő részére;
 • CIB Bank Zrt, aki fizetési szolgáltatásokat teljesít az Adatkezelő részére;

VII. Adatkezelési tájékoztató hatálya és módosítása

Jelen adatkezelési tájékoztató visszavonásig hatályos. A Tájékoztatót az Adatkezelő az Érintettek előzetes tájékoztatásával bármikor módosíthatja. Az Adatkezelő a Tájékoztató módosulásáról a trisensive.hu weboldalon közzétett tájékoztatóval értesíti az Érintetteket.